სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები!

თბილისის თავისუფალი აკადემიის სტუდენტური თვითმმართველობა არის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით, აკადემიის სტუდენტების მიერ საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი და ფარული არჩევნების წესით სკოლებში არჩეული სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო.

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევის მიზნით თბილისის თავისუფალ აკადემიაში 2023 წლის 07 ნოემბერს ტარდება თვითმმართველობის არჩევნები.

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება ფარული კენჭისყრით, საყოველთაო და პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე.

VOTE - ELECTION TIME
VOTE - IT'S YOUR VOICE
VOTE - IT'S YOUR FUTURE

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info