მისია

„თბილისის თავისუფალი აკადემიის“ მისიაა სწავლისა და სწავლების, უწყვეტი განათლების, ინდივიდის პიროვნული, პროფესიული და ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა. აკადემია ფოკუსირებულია მუდმივად ცვალებად ციფრულ ეპოქაში მოამზადოს შრომის ბაზრისათვის ფუნდამენტური ღირებულებებისა და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სოციალურად პასუხისმგებლიანი მაღალკვალიფიციური  კადრები.

ხედვა

უმაღლესი სასწავლებლის ინსტიტუციური განვითარებისა ლო გავების რი ხდვა შვლოვანია სტრაული დაარბიოცსისთვ. უმაღლესი სწ დვაში აღიწ რა წვლილი შეაქვს მას საზოგადოების განვითარებაში და რივა სურს და შეუძლია ალში. გლვდიტიში არული სტრაული განვითარების გნსტიტციურ ფალოზე დაყრობითა და მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პრინციპის ხელშეწყობით უნდა ხორციელდებოდეს. ნსტიტალრ ფასეულოზე დაფუძნეული ლო ხდვა ქმნის აკადემიური თავისუფლების პრიმატს, რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრესს, ხელს უწყობს მაღალკვალიფიციური პერსონალის მოზიდვას და ინოვაციურ გარემოში ჩართულობის პროცესს. აკადემია თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპების დაცვით, ორიენტირებულია განათლების ერთ - ერთ უმთავრეს ფუნქციაზე - სოციალიზაციის პროცესზე. უმაღლესი სასწავლებლის უმთავრესი ხედვაა განათლების ხარისხის მუდმივი ამაღლების პოლიტიკის შემუშავება და მართვის თანამედროვე მეთოდების ფართო გამოყენება საუკეთესო ეროვნული და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

ღირებულებები

უმაღლესი სასწავლებლის ღირებულებები უზრუნველყოფს სისტემის მთლიანობას, რაც ქმნის ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის ფასეულობებს. ღირებულება წარმოადგენს მიზან - საშუალებათა ერთობლიობას, სადაც ღირებულებები შეცვლას ან გადაფასებას ექვემდებარება. უმაღლესი სასწავლებლის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად  უმნიშვნელოვანესია შემდეგი ძირითადი ღირებულებები:

 

        🔷 აკადემიური თავისუფლება;
        🔷 თანასწორობა;

        🔷 სამართლიანობა;

        🔷 მიუკერძოებლობა;
        🔷 პატიოსნება;
        🔷 კრეატიულობა;
        🔷 სოციალიზაცია;
        🔷 ეთიკური პრინციპების დამკვიდრება და წახალისება.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info