სენატი არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო, აკადემიური და სამეცნიერო სამუშაოს უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი კოლეგიური ორგანო.

 

სენატის შემადგენლობაში შედის სენატის თავმჯდომარე - აკადემიის რექტორი და სენატის წევრები. სენატის შემადგენლობა განისაზღვრება შვიდი წევრით - თავმჯდომარე, რექტორი, სკოლის საბჭოს მიერ წარდგენილი ორი აკადემიური პერსონალი და ერთი მოწვეული პერსონალი, სტუდენტთა თვითმართველობის მიერ წარდგენილი 2 (ორი) სტუდენტი. 

 

სენატის  წევრის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 6  წლით.

 

სენატი ამტკიცებს თბილისის თავისუფალ აკადემიაში მოქმედ სამართლებრივ დოკუმენტებს.

 

სენატის სხდომები იმართება წელიწადში მინიმუმ ორჯერ.  სენატი გადაწყვეტილებას იღებს სენატის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. სენატის სხდომას დადგენილი წესით იწვევს სენატის თავმჯდომარე, რომელიც უზრუნველყოფს  წევრების ინფორმირებას სხდომის თარიღისა და დღის წესრიგის შესახებ.

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info