თბილისის თავისუფალი აკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მთავარი ამოცანაა აკადემიის სტრატეგიული განვითრების გეგმის შესაბამისად, სწავლა - სწავლების პროცესის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა, აკადემიის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლება, პარტნიორების მოზიდვა, აკადმეიური თანამშრომლობის გაღრმავება გაცვლით, ინსტიტუციურ თუ კვლევით პროგრამებში ჩართულობით, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ასოციაციებში გაწევრიანების მხარდაჭერა.

 

საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახურის ფუნქციებია:

საერთაშორისო გაცვლითი  პროგრამების კოორდინირება;

ადგილობრივი სტუდენტებისა და პერსონალის ინფორმირება და კონსულტირება  საგრანტო  პროგრამების შესახებ;

უცხოური დელეგაციების ვიზიტების დაგეგმვა - ორგანიზება;

საქართველოში აკრედიტებულ დოპლომატიურ კორპუსთან, უცხოურ ორგანიზაციებთან და ფონდებთან ურთიერთობა.

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info