აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

 

თბილისის თავისუფალი აკადემია საგანმანათლებლო სივრცეს 1996 წლიდან იკავებს და მას არსებობის და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწეობის უდიდესი ისტორია გააჩნია. ვალიდურია აღინიშნოს, რომ აკადემია გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტისა და უმაღლესი სასწავლებელი „ჯორჯიას“ უფლებამონაცვლე.

 

2019 წლის ბოლოს აკადემიამ განახორციელა რებრენდინგი. სრულად შეიცვალა აკადემიის მახასიათებლები, სტრატეგია და ტაქტიკა და განსხვავებული ბრენდბუქით წარსდგა საზოგადოების წინაშე. აკადემიას გააჩნია ულტრათანამედროვე ინფრასტრუქტურა, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, საბურთალოზე, კერძოდ კი ჯურხა ნადირაძის ქუჩა N46 - ში.

 

აკადემიის მთელი საუნივერსიტეტო საზოგადოება ორიენტირებულია აკადემიის სტრატეგიული ამოცანების დაგეგმვასა და გენერირებაზე. აკადემიის მთავარი ღირებულება - სტუდენტის აკადემიური თავისუფლებაა. აკადემიას გააჩნია შესაბამისი პოტენციალი და მუდმივად ინარჩუნებს ხარისხის კულტურას, ქმნის უნიკალურ საგანმანათლებლო გამოცდილებას, ახორციელებს შრომისა და განათლების ბაზრის შესატყვის სასწავლო პროგრამებს, მუდმივ რეჟიმში ზრუნავს აკადემიის აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რაც სამომავლოდ სტუდენტთა მაღალი კვალიფიკაციის გარანტიაა. თბილისის თავისუფალი აკადემიის საბოლოო მიზანი ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციაა.

 

აკადემიამ თავისი სტრატეგიული გეგმის შემუშავების და განხორციელების პროცესში დააიდენტიფიცირა და სრულად გაიაზრა საკუთარი როლი და უნიკალურობა. სწორედ ამიტომ, შექმნა ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურს, მის განვითარებას და ასევე ქართული ენის პოპულარიზებას და ეთნიკურ უმცირესობებში გავრცელებას. ცნობილია, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკავიათ და მათთვის სრულფასოვანი განათლების რესურსის შექმნა ერთ - ერთი ძირითადი პრიორიტეტია.

 

აკადემიაში მოქმედებს სოციალური პროგრამები სტუდენტებისათვის რასაც ხელს უწყობს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომლის ფარგლებშიც:

 

                                    საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილ სტუდენტთათვის მოქმედებს შიდა გრანტი - 50 %;

                                    სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის მოქმედებს შიდა გრანტი 50%;

                                    სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერა ინსტიტუციის ბიუჯეტიდან.

 

მნიშვნელოვანი რეალობაა, რომ უსდ - ში მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები წარმატებით საქმდებიან სხვადასხვა წამყვან პოზიციებზე სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურებში და მნიშვნელოვანი სტატისტიკაა, ისიც რომ აკადემიის კურსდამთავრებულთა 86 % დასაქმებულია, ხოლო მათ შორის 57 % დარგის მიხედვით.

 

თბილისის თავისუფალი აკადემიის საუნივერსიტეტო საზოგადოება შედგება დარგის წამყვანი სპეციალისტებისაგან, რომლებიც ქმნიან თანამედროვე სასწავლო გარემოს ინოვაციური მეთოდების დანერგვით და ცვალებად ციფრულ ეპოქაში უზრუნველყოფენ მოამზადონ შრომის ბაზრისათვის კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური და სოციალურად მაღალი ცნობიერების მქონე თაობები.

 

🔹 მოდი აკადემიაში!

🔹 აირჩიე აკადემია კოდით  🔹 204 🔹

🔹 აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე!

 

 

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info