ა კ ა დ ე მ ი ი ს      ბ ე ნ ე ფ ი ტ ე ბ ი

 

🔹 აკადემიის ადმინისტრაციული შენობა ქალაქის ცენტრში;

🔹 შრომის ბაზარზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამები;

🔹 დარგის პროფესიონალი, პრაქტიკოსი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი;

🔹 აკადემიური თავისუფლების პრიმატი;

🔹 აკადემიის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი;

🔹 უახლესი ლიტერატურით შევსებული აკადემიის ბიბლიოთეკა;

🔹 აკადემიის ყოველწლიური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „აკადემლაბი“;

🔹 სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერა;

🔹 კურიკულუმის გარეშე აქტივობების მრავალფეროვნება;

🔹 უახლესი სტუდენტური ბაზა;

🔹 განახლებული ინფრასტრუქტურა;

🔹 დამოუკიდებელი სივრცეები სტუდენტებისათვის, როგორც რეკრეაციული ისე სასწავლო;

🔹 ადაპტირებული გარემო შშმ პირებისათვის;

🔹 მომავალზე ორიენტირებული რეალობა.       

 

         აკადემია შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე!!!

 

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info