1. აკადემიის დებულება

2. სენატის  დებულება

3. ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება

4. სამართლის სკოლის დებულება

5. მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

6. პერსონალის მართვის პოლიტიკა

7. პერსონალის მართვის წესი

8. სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმი

9. სტუდენტთა თვითმმართველობის დებულება

10. ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები

11. აკადემიური ნაშრომის შესრულების წესი

12. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

13. კრედიტების აღიარების წესი

14. შრომის ბაზრის კვლევის სტანდარტი

15. კმაყოფილების კვლევის ჩატარების მეთოდოლოგია

16. ფინანსური მართვისა და კონტროლის სტანდარტი

17. საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია 

18. ბაკალავრიატის დებულება

19. აფილირებული აკადემიური/აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საათობრივი დატვირთვის, საბაკალავრო ნაშრომისა პრაქტიკის ხელმძღვანელობის ანაზღაურების წესი

20. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

21. ბიზნესუწყვეტობის მართვის მექანიზმები და სამოქმედო გეგმა

22. ხარისხის მართვის პოლიტიკა

23. სტუდენტთა კონტიგენტის და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

24. სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია

25. საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები

26. ხარისხის მართვის მექანიზმები და მათი შეფასების სისტემა

27. ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესი

28. ელექტრონული სწავლების ხარისხის მართვის მექანიზმები

29. მიზნობრივი სამეცნიერო - კვლევითი პროექტების განხილვის, დამტკიცებისა და მასში მონაწილეობის წესი

30. ინსტიტუციური Benchmarking - ი

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info