პროგრამული აკრედიტაცია

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია!

თბილისის თავისუფალ აკადემიას პირველად მიეცა შესაძლებლობა განახორციელოს ბაკალავრიატის საფეხურის ამ მიმართულებაზე მიღება!

პროგრამას მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია!

ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გამოცხადებული გადაწყვეტილებისათვის...

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info