სტუდენტთა კონსულტირება

🔵 აკადემიის პერსონალი, მათ შორის პროგრამაში ჩართული პირები უზრუნველყოფენ სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას სტუდენტებისათვის აკადემიაში არსებული კონსულტაციების შესახებ.

🔵 თბილისის თავისუფალ აკადემიაში სტუდენტი იღებს სათანადო კონსულტაციას:

✅ სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე;

✅ აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაზე;

✅ დასაქმებაზე;

✅ კარიერულ განვითარებაზე.

🌐 http://freeacademy.edu.ge/

#თბილისისთავისუფალიაკადემია
#სწორიარჩევანია 👌

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info