პროგრამული აკრედიტაცია

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია!

პროგრამას მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია!

ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გამოცხადებული გადაწყვეტილებისათვის...

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info