ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა (აკრედიტაციის პროცესში)

Logo

აკადემია - შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

Contact info