ბიზნესლაბორატორია

ბიზნესლაბორატორია არის ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის საგანმანათლებლო და პრაქტიკული მიზნებისთვის შექმნილი სტრუქტურული ერთეული.

ბიზნესლაბორატორიის მისიაა - აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის ორგანიზაციის კოორდინაცია, მისი შედეგიანობის უზრუნველყოფა, მეცნიერებისა და განათლების  ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ბიზნესლაბორატორიის მთავარი მიზანია სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის შემოქმედებითი უნარების გამოვლენისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, ამის საფუძველზე აკადემიის ინტელექტუალური პოტენციალის შევსება და განვითარება, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სტიმულირება, სპეციალისტების მომზადების ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება, მეცნიერებისა და განათლების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა, სტუდენტთა სამეცნიერო კომუნიკაციების განვითარება.

ბიზნესლაბორატორია

066

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აირჩიე თბილისის თავისუფალი აკადემია პირველ პრიორიტეტად, მოხვდი ათეულში და მიიღე 50% - იანი შიდა გრანტი!!! თბილისის თავისუფალი აკადემია ეს შენი  სწორი არჩევანია!!! შემოხაზე 066 - გახდი ჩვენი სტუდენტი...

TOP